... penso que aquest dies convé anar a fer una visita a les restes que s'han trobat del setge a Barcelona del 1714...
... guanyada la guerra els Borbònics van decidir enderrocar part de la ciutat de Barcelona... ... ... en un primer moment, Pròsper de Verboom, l’enginyer militar encarregat de dissenyar la Ciutadella, que es va decidir construir a aquest lloc,  va marcar la línia d’enderroc de les cases fins passat Santa Maria del Mar (tot el que es trobés a un tret de fusell), però posteriorment aquesta línia d’enderroc va retrocedir de forma definitiva fins el límit marcat pels carrers Tiradors, Blanqueria, Corretger, Sabateret, Flassaders, plaça del Born i el carrer de Montserrat...
... es tractava d’una zona molt important de Barcelona, tant per les dimensions (295.705 metres quadrats) com per ser una de les parts econòmiques més importants i una de les zones més poblades de la ciutat...
... entre el mes d’abril de 1716 i el juliol de 1718 es van enderrocar mil cases, van desaparèixer quaranta-dos carrers (cinc dels quals de forma parcial), es va desplaçar el vint per cent de la població de Barcelona i van desaparèixer  catorze edificis entre elements del patrimoni eclesiàstic, edificis  públics i equipaments de la ciutat...
... el jaciment del Born és una mostra molt representativa del conjunt de cases i carrers enderrocat, obligats els propietaris a enderrocar casa seva (o pagar l’enderroc) i als fusters i  mestres de cases barcelonins, a participar en la construcció de la Ciutadella, rebent una retribució dinerària miserable de cinc sous diaris realitzant un mínim de quaranta viatges, ja que en cas contrari no cobraven...

     
   
PÀGINA 1.863
29 D'AGOST DE 2014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL