... ahir amb el meu mestre fotògraf Miquel Rocher vam anar a fotografiar la capella de Santa Cecília de Torreblanca, que està emplaçada a les afores del nucli de Torreblanca, enmig de camps de conreu..
... es tracta d'una capella de planta circular, sense nau ni absis diferenciat, amb unes estructures afegides a ponent, a banda i banda de la porta, possiblement restes d'un atri desaparegut.
... és un edifici molt petit, de fet, és la capella més petita de Catalunya...
... malgrat això i la senzillesa aparent, presenta nombrosos interrogants, que comencen en l'emplaçament mateix, en un lloc on hi havia una vila d'època romana i on es troben nombrosos fragments ceràmics i elements esculpits, els quals evidencien una ocupació molt antiga del lloc i l'existència d'unes probables estructures arquitectòniques més complexes que les que són visibles en l'actualitat...
... l'estructura respon a una planta circular, coberta amb cúpula semiesfèrica, sense nau o absis diferencial...
... el cercle de la planta es deforma al costat de ponent, on forma un mur més rectilini en què s'obre la porta, resolta amb un arc de mig punt, encofrat amb taulons i de brancals rectes, sense esquerda per a les fulles de la porta , que tenen les pollegueres tallades en unes pedres encastades a la cara interna del mur...
... aquest mur rectilini es produeix també a la part baixa de la cara externa del parament, on continua formant dos murs, actualment molt embrancats, d'1, 60 m d'alçada, en angle recte i perfectament integrats en l'estructura dels paraments d'església, que continuen per sobre d'aquests murs...
... no hi ha traces que aquests murs haguessin continuat més enllà de l'alçada actual. Fa la impressió que aquests murs formaven part d'un primer projecte de l'església, que no va  arribar a cristal.litzar, la qual queda reduïda, doncs, a la petita rotonda conservada.
... l'edifici presenta tres finestres circulars, ben orientades, resoltes com ulls de bou, de doble esqueixada i executats en pedra tosca, el que contrasta amb el parament de carreus, tot just escairat, disposat en filades uniformes i regulars, i embegut en el morter de calç; de la resta de l'església...
... les façanes són totalment mancades d'ornamentació i no presenten cap caràcter que permeti establir una filiació o una datació...
...  llevat aparell, que concorda amb les fórmules constructives de l'arquitectura del segle XI...
   
PÀGINA 2.290
17 DE NOVEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL