POBLACIÓ IBÈRICA D'ULLASTRET
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... vam decidir anar a visitar i fotografiar la ciutat ibèrica d' Ullastret conscients de que es tractava del major nucli urbà d'aquesta cul-tura descobert fins ara a Catalunya...
... Ullastret és una petita població situada en el Baix Empordà ...
... la població ibèrica es troba damunt d'un turó, en el puig Sant Andreu, en el territori que els historiadors varen assignar a la tribu ibèrica dels indigets...

  
 
...  la ciutat va néixer al segle VI abans de Crist i des de finals d'aquest segle estava defensada per una magnífica muralla, que avui encara es conserva en gran part...
 
 
... se n´han trobat 930 metres, els quals, tanquen la part sud, oest i part de l’est...
 

 

... de la primera fortificació se'n coneixen sis torres de forma troncònica en el costat oest...
... l'accés a la part superior de la muralla es feia per mitjà d’unes escales helicoïdals situades a l'interior de les torres...
 
 
... el mur més antic era ciclopi, fet amb pedres irregulars, de diferents mides, mentre que la muralla més "nova" es feta amb carreus regulars.
 
 
... fins ara s’han trobat tres portes principals i quatre poternes o portes auxiliars...
... totes tres disposen d’un corredor d’entrada que facilita la defensa de l’accés a l’interior del poblat, i dos d’aquestes estaven  flan-quejades per torres...
 
 
... a l'interior del recinte es poden veure restes d'habitatges, cisternes, sitges utilitzades per emmagatzemar gra i espais públics, com els temples.
 
 
... al jaciment també s'hi han trobat restes anteriors del pas de l'home...
... d'època prehistòrica hi ha eines de sílex del paleolític superior i ceràmiques del calcolític...
... al final del segle VII aC s'hi va establir un poblat, que va ésser el primer assentament estable al Puig. D'aquest poblat actualment no en queden estructures visibles, ja que es va construir amb materials peribles, fang, fusta i les edificacions ibèriques posteriors el varen arrasar de manera gairebé total...
 
 

... la cultura ibèrica va néixer gràcies a les influències culturals exercides pels colonitzadors grecs i fenicis sobre les poblacions indígenes del bronze final o primera edat del ferro a la façana mediterrània de la península Ibèrica...

... és considerada la nostra primera cultura històrica, amb un sistema d'escriptura propi encara no desxifrada...

 
 

... com a innovacions tecnològiques més importants, els ibers varen adoptar el torn de terrisser, varen desenvolupar una veritable metal·lúrgia del ferro i, per primera vegada, es va utilitzar de manera generalitzada la construcció de cases de planta rectangular, fetes amb murs amb basaments de pedra. Estaven compartimentades en una o dues habitacions i pati.

 
 
... els poblats ibèrics generalment s' instal·laven sobre turons de fàcil defensa i fortificats amb muralles, que s'anomenen oppidum.
... en el seu interior, les cases s'arrengleraven al llarg de carrers de traçat adaptat al sòl, sovint irregular...
... les cases eren de planta senzilla, amb una o dues habitacions i a vegades amb pati.
 
 
 
... a Ullastret, però, també hi ha grans cases de famílies aristocràtiques...
... comptaven amb una organització social que els va permetre efectuar obres importants de caràcter públic, com ara les muralles, les cisternes o els temples...
... cada poblat dominava un territori del qual n'explotava els recursos econòmics de què vivien, especialment agricultura i ramaderia, però també mines, pedreres, etc...
... comerciaven entre ells, i amb grecs i feniciopúnics...

 

 

... en aquest lloc s'hi han trobat tres cisternes...

... dues de les quals es troben a la vessant oest de les necròpolis i l’altra al cim...

 
 
... les cisternes són construccions fetes de pedra en sec per emmagatzemar l'aigua de la pluja...

... estan soterrades per facilitar l'entrada de l'aigua i per mantenir-la fresca durant l'estiu...

... les tres que es troben a Ullastret són de forma ovalada ...

... la de la fotografia que segueix pertany al segle III abans de Crist ....

 
 

... per protegir-les, a vegades es coronaven simplement amb lloses planes...

 
 
... les sitges eren molt importants per a la conservació dels aliments...
 
 
... a Ullastret se n’han trobat unes 230...
 
 
... les sitges podien estar construïdes dins de les cases, al carrer i fins i tot a l’àgora ...
 
...
 
 
... haig de manifestar que vaig sortir molt satisfet d'aquesta visita i lamento la impossibilitat de recollir fotogràficament tota l' informació que et proporcionen les pedres que hi ha en aquest lloc ....
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL