CASTELL DE TONA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... per situar-vos dir que aquest castell es troba en una esplanada a dalt d'un turó, conegut precisament amb el nom " del castell ", dins de la població de Tona, en la comarca d'Osona, de la província de Barcelona.
... d'aquest castell en queda sols una torre de pedra i calç d'uns nou metres d'alçada ...
 
 
... antigament aquesta torre estava protegida a més de per l'orografia del seu entorn, pels murs de defensa que hi havia, i en el seu voltant s'hi va anant formant l'antic nucli de la població...
 
 
... sintetitzant la seva historia, no massa coneguda, dir que la primera documentació enregistrada referent a aquesta edificació data de l'any 889, en una acta de consagració de l’església de Sant Andreu on es fa menció del castell de Tona amb terme propi...
... a l’Arxiu Capitular de Vic, hi han vuit documents situats entre els anys 927 i 970 on parlen del terme d’aquest castell...
... dir que aquest castell en els seus inicis era de domini comtal...
 
 
... l'any 1107, Ramon Berenguer III, comte de Barcelona, cedia com dot de la seva filla el comtat d’Ausona, on figurava el castell que aquí tractem a Bernat III, comte de Besalú...
... en el segle XII, el comte de Barcelona va donar el senyoriu d’aquest castell a la família Montcada...
... l'any 1215, Guillem Ramon de Montcada i el seu fill Guillem van cedir a Bernat Barutini les rendes de la vila de Vic i dels termes del castell de Montcada i Tona, per pagar la quantitat que aquest els havia deixat...
 
 
... l'any 1291, Guillema de Montcada va aportar com a dot, en el seu casament amb l’infant Pere, aquest castell entre d’altres...
... després de que ella envidués i al emparentar-se la casa Montcada amb els Foix francesos, va mantindre una llarga lluita amb el bisbe de Vic i amb el rei, això va provocar que aquest darrer, donés la potestat d’aquest castell al veguer de Vic...
... l'any 1309 pertanyia a Bernat de Centelles.
... l'any 1340, el rei va vendre aquest castell a Bertran de Vall...
... en el fogatjament de 1365-1370 comptava amb 10 focs...
 
 
... l'any 1380, el va adquirir Pere de Planella, amb tot el seu terme i jurisdicció per 2.000 florins d’or, posteriorment varen comprar la castlania als Santa Eugènia, quedant amos absoluts d’aquest castell...
... l'any 1400, els tonencs varen pagar 30.000 sous per tornar al domini reial, un any més tard, el rei Martí “l’Humà” concedí a Tona que esdevingués carrer i membre de la Ciutat de Barcelona...
... en la revolta remença el custodiaven uns dos-cents pagesos...
... l'any 1943, és declarat “Monument històric-artístic”...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL