ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE BARBERÀ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... a l’extrem nord-est de la ciutat de Barberà del Vallès, arran de la fondalada del marge dret del riu Ripoll, a 145 metres d’altitud,

    s’alça l’antiga església parroquial de Santa Maria de Barberà, coneguda per " la Romànica " i famosa per les pintures que guarda

    a l’interior ...

 
 
... pels voltants de l'any 1000 la frontera entre cristians i àrabs en el procés de reconquesta estava situat als marges del riu Llobre-
    gat...
... la comarca del Vallès entrava en un període de renovació social i de bastiments d'esglésies pagades i en part construïdes pels
    mateixos fidels...
... la senyoria de Barberà va ser escollida com a seu d'una església parroquial vinculada canònicament a la seu de Barcelona tot i
    que segurament feta sobre un feu que pertanyia al proper monestir de sant Cugat del Vallès...
 
 
... la seva capçalera sembla que va ser aixecada entre els anys 1.050 i 1.090, la primera cita es registra el 1.123, però la nau prin-
    cipal es ja del segle XII...
... es diu que va ser consagrada pel bisbe sant Oleguer, el qual devia conèixer l'indret doncs consta que havia pernoctat a la masia
    que duu el seu nom, tot caminant cap el monestir de sant Llorenç del Munt...
 
 
... consta com a parròquia des del 1.143 quan va ser donada a l'orde del Temple, segons una escriptura de Ramon Berenguer IV...
 
 
... amb l'incendi i saqueig del 21 de juliol de 1936 van perdre's part de les pintures murals, arxius i objectes ornamentals i de culte,
    alguns força valuosos...
 
 
... en el 1.949 van llevar-se les arquitectures no originals afegides, capelles del segle XIV i restes de la casa parroquial, restaurant-se
    també els desperfectes produïts arrel de la contesa...
 
 
... el constructor de l'edifici va saber combinar uns elements molt simples: faixes i arcuacions, cornisa i sòcol, dents de serra i en ge-
    neral una textura i uns colors dels murs molt contrastats...
... jugava amb pedres de tres tons de color diferenciats i de mides semblants...
... tots aquests elements combinats amb encert, produeixen en conjunt una imatge d'austeritat però també d'acurada elegància....
 
 
... també va saber equilibrar els volums de manera refinada fent una combinació esglaonada de les cobertes en diferents plans i ni-
    vells...
... el resultat final dóna una agradable impressió, amb punts de perspectiva atractius, resultant molt fàcil de captar l'equilibri dels co-
    ssos, línies i proporcions..
 
 
... els murs de les parets estan fets amb pedres de mida petita, desbastades en la cara vista i disposades en fileres horitzontals i amb
    un cromatisme variat que va des del calcinós al vermell òxid ....
 
 
... l’església de Santa Maria de Barberà és un edifici d’una sola nau amb transsepte, en el qual s’obren tres absis de planta semicir-
    cular...
 
 
... es va decorar l’exterior de la capçalera amb arcuacions i faixes llombardes...
... l’absis central és ornamentat amb un fris d’arcuacions cegues, format per tres grups de tres arquets, separats per dues lesenes o
    faixes verticals que acaben en un sòcol...
 
 
... els absis laterals presenten també una decoració a base d’un fris format per sis arquets i limitat en els dos extrems per sengles
    faixes ...
 
 
... les tres absis tenen una finestreta en el mig d'arc de mig punt...
 
 
... el campanar és una torre prismàtica de planta rectangular amb dos nivells de finestres...
... i amb una cúpula piramidal ...
 
 
... al primer nivell hi ha quatre finestres estretes i allargades, una a cada cara, amb arc de mig punt...
... al segon nivell les finestres són geminades i estan formades per dos arcs de mig punt separats, les de les cares de migdia i tramun-
    tana per un pilar rectangular i les de les cares de llevant i de ponent per una columna...
... sobre aquesta columna, per rebre els dos arcs, hi ha un capitell amb forma trapezoïdal mensuliforme...  
 
 
 
... hi ha dues campanes de l'ant6 1998, la més grossa amb l'inscripció en català que diu " Santa Maria pregueu per nosaltres " i la
    més petita resa " Sant Jordi pregueu per nosaltres " ...
 
 
... el campanar té la particularitat de que se l'inclou  com ornamentació un nou element, la dent de serra...
... la part baixa del campanar,que es correspon amb el braç de tramuntana del transsepte, es decora igual que el de migdia, però amb
    el fris d’arcuacions limitat superiorment per un fris de dents de serra...
 
 
... les finestres del edifici estan distribuïdes pels murs laterals i per la capçalera i són d'arc de mig punt...
... finalment per concloure sols afegir que l'església de Santa Maria de Barberà té la consideració de de ser Monument Artistic Na-
    cional ...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL/td>