ERMITA DE SANT JOAN DEL PLA DE LA PALMA DE CERVELLÓ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... la visita al lloc que us ressenyo avui sols la recomano als amants del romànic i a tota aquella gent a la que li agradi escoltar amb cal
    ma com parlen les pedres...
... no és fàcil localitzar el seu enclavament...
... una de les maneres que hi ha per arribar a aquesta ermita de Sant Joan del Pla, que es troba situada a l'esquerra de la riera de Ra-
    famans, prop del cementiri de la Palma de Cervelló, és anar per la carretera de Corbera de Llobregat ( BV-2421 ) fins al pont
    nou que hi ha just a l'entrada del poble i que creua l'esmentada riera...
... en aquest punt, cal girar a la dreta i seguir pel Camí Estret, que ens portarà fins al Pla de Sant Joan ...
... una vegada passat el cementiri i recorreguts uns 300 metres, s'entra en una zona planera, i si s'observa l'entorn amb molta atenció,
    a la dreta, podràs veure entre els pins l'ermita...

 
 
... mentre feia el camí que em conduïa cap a l'ermita, pensava en els centenars d'anys que deurien tenir les feixes de pedra seca que 
    m'acompanyaven en el meu trajecte, situades sempre a la meva esquerra...
... pensava, mentre caminava, que malgrat que no estiguin catalogades com a elements arquitectònics, caldria valorar-les i donar-les-
    hi el valor que penso es mereixen...
... són parets que, construïdes perpendicularment al sentit del pendent, retenen el sòl dels vessants i eviten la seva erosió i despreni-
    ment, incrementant les superfícies de conreu en zones de pendent...
 
 
... la construcció típica es realitza amb blocs de pedra força irregulars, col·locats amb juntes discontinues...
... la pedra emprada es variable en funció del lloc on es troba la paret: gresos vermells, pedra calcària, pissarres, etc...
... aquesta pedra es col·loca en sec, sense cap tipus de material cimentador...
... als espais d'entremig hi ha petites pedres o còdols que permeten l'evacuació de l'aigua...
 
 
... la capella de Sant Joan del Pla és un petit edifici romànic que data el segle XI...
... va ser construït per les monges benedictines de Sant Pere de les Puelles...
... ja que l'entorn de Sant Joan de l'Erm va estar ens mans d'aquesta congregació a partir de l'any 945, per la donació que les hi va
    fer la comtessa Riquilda, muller del comte Sunyer...
 
 
... està formada per una sola nau i un absis de planta semicircular, ornamentat a l'exterior amb arcuacions...
... la capella reuneix uns caràcters atribuïbles amb seguretat al segle XI: l'ornamentació llombarda, l'aparell, la morfologia de les fines-
    tres i de la porta...
 
 
... aquesta capella ha rebut nombrosos noms amb el pas del temps: de Sant Joan, de Sant Feliu del Pla o l'Erm, nom que es va co-
    mençar a emprar a partir del segle XIV...
... també en algun moment ha estat anomenada de Sant Joan de Can Mascaró...
 
 
... segons m'he assabentat està documentada en el 1313, quan era dedicada a sant Joan i a sant Feliu...
... i és l'edificació més vella de tot el terme de la Palma de Cervelló ...
 
 
... aquesta ermita, amb la capçalera orientada cap al llevant, està formada per una sola nau ...
... a la paret de tramuntana no hi ha cap finestra...
... tal com es pot apreciar en la següent fotografia, resten part de les lloses de licorella de la seva teulada original...
 
 
... tal com ja he comentat i tal com es pot observar en les fotografies, la capçalera de l'ermita està formada per un absis que és de
    planta semicircular, lleugerament més estreta que la nau...
 
 
... està decorada a l'exterior amb ornamentació llombarda i es conserven força bé les arcuacions...
 
 
... tal i com es pot constatar en la fotografia següent, en la que la fotografio al detall,  l'absis té una finestra en la part central ...
... aquesta finestra és de doble esplandit, es a dir, amb un eixamplament esbiaixat, tant a l'interior com a l'exterior, que ho permet el gruix de la paret i que cerca l'entrada de claror...  
 
 
... a la paret del migdia, molt malmesa,  hi ha una finestra i una porta romànica, de mig punt adovellada i extradossat, amb l'arcada
    trencada i al seu damunt hi ha un gran esvoranc...
... va ser més enllà de l'any 1989 quan uns actes vandàlics van produir l'ensorrament de la part superior de l'arc de la porta romànica,
    fet que va provocar l'acceleració del procés de destrucció de la capella...
 
 
... en aquesta ermita hi ha tres finestres...
... una situada al mig de l'absis, l'altra a la paret de ponent i la tercera i tal com es pot veure en la següent fotografia, de doble esplan-
    dit, està situada a la paret del migdia per aprofitar be la llum del dia ....
 
 
... a l'interior la nau i l'absis conserven les voltes de canó i de quart d'esfera, respectivament, amb cimbrejat de canyes paral·leles a
    l'eix de la nau i entreteixides en espiga a l'absis...
... l'arc que obre l'absis, o arc triomfal, es construït amb dovelles molt regulars, totes de pedra vermella, com les de la porta de mig-
    dia...
 
 
... a banda i banda de l'absis, buidats en el gruix del mur, hi ha sengles absidioles semicirculars, la de migdia enderrocada, probable-
    ment producte d'una reforma posterior...
 
 
... aquesta ermita és de propietat privada, doncs el seu propietari sempre s'ha negat a vendre-la a l'Ajuntament de La Palma de Cer-
    velló ... ...
... probablement aquesta ermita de Sant Joan del Pla està en aquest estat per aquest motiu...
... tot i que ha rebut actuacions minses de restauració modernes, que es remunten a l’any 1988, quan el seu propietari, Joaquim Llo-
    part Mascaró, va promoure un projecte de restauració i consolidació...
... en el 1989 es va fer l'aixecament plani mètric de l'edifici, i en aquest punt el projecte va quedar aturat...
 
 
... alguns anys després, en el 1997, es van reprendre els treballs de restauració, fruit de la iniciativa conjunta del propietari i una sèrie
    de voluntaris veïns de la Palma de Cervelló ...
 
 
... actualment, però, la restauració torna a estar aturada...
..  i aquesta petita joia romànica està completament descuidada...
... quina llàstima !...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL