LES BARRAQUES DE PEDRA SECA
 DE TORRELLES DE LLOBREGAT
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... en el poble on visc, Torrelles de Llobregat, hi ha un patrimoni que no sé si està del tot ben cuidat...
... val la pena fer una passejada per les antigues vinyes, anomenades així perquè si conreava raïm abans de l'arribada de la fil·loxera i
    que encara avui se les anomena per aquest nom, doncs fent-ho, podràs adonar-te de l'existència de moltes barraques de pedra se-
    ca escampades per aquí i per allà ....
 
 
... n'hi ha unes quantes que estan molt ben cuidades, com és aquesta que recullo en la següent fotografia ...
 
 
... però n'hi ha tot un grapat, com la que recull la següent fotografia, que estan completament deixades de la mà de Déu i força dete-
    riorades...
... penso que valdria la pena netejar-les i restaurar-les ...
... de fet hi ha el problema de que els pagesos s'han fet grans i els seus fills no volen dedicar-se a la dura feina de conrear aquestes
    vinyes, que avui estan plantades de cirerers i oliveres...
 
 

... s'entén per construccions de pedra seca aquelles en que l'únic material emprat es la pedra, sense utilització de cap element d'unió

    o cohesió entre si, argila, morter, calç, fang, ni ciment de cap mena...

... les pedres s'encaixen entre si gràcies a la seva forma, que no ha estat mecanitzada prèviament i es col·loquen en falcant-les amb

    d'altres més petites...

... tal com es pot apreciar en aquesta fotografia de la barraca de pedra seca que es va muntar a l'entrada de la Cooperativa Agrícola

    del poble, com element de decoració, l'any 2.002 ... 

 
 

... les parets de la construcció es fan mitjançant un parament interior i un altre exterior...

... l''espai restant entre els dos es reomple de pedruscall...

 
 

... la planta de la barraca és circular...

... té les parets lleugerament atalussades, amb forma troncocònica...

... i en tots els casos sempre es tracta d'una sola unitat...

 
 
... algunes tenen al seu voltant  recers, paravents o estan parcialment adossades sobre la paret d'un marge...
... aquesta, situada a la Vinya d'en Ferreres, que té el portal orientat al nord, s'hi pot observar un recer per protegir del vent de tra-
    muntana ...
... personalment és la que m'agrada més de totes ....
 
 
... n'hi ha d'altres que presenten terrasses de pedra sobrera per un o més costats, que no son pròpiament contraforts, perquè no
   estan obrats, encara que la seva funció es similar...
 
 

... en tots els casos el portal es únic...

... hi ha barraques que tenen l'entrada en forma amb tendència troncopiramidal... 

 
 

... n'hi ha d'altres que tenen el portal en forma rectangular...

... en aquestes la llinda és de llosa plana...

 
 
... els muntants del portal contenen les pedres de major mida del conjunt...
... no s'observen mènsules...
 
 

... n'hi ha que tenen el portal orientat a migdia...

... no hi ha cap mena de porta...

 
 
... el sostre es cònic, amb pendent molt més plana que el tronc...
... la transició de pendent del tronc a la coberta es fa bruscament, sense cèrcol a la espatlla...
... la superfície superior està recoberta de pedruscall o bé de terra on hi creixen herbes silvestres o s'hi planten lliris...
... aquests lliris, amb les seves llargues arrels, compacten la terra, evitant que els agents atmosfèrics la esmicolin, i en definitiva, eviten
    l'entrada d'aigua a l'interior...
 
 
... excepcionalment, a Can Güell, s'hi pot trobar una barraca de pedra restaurada, en que s'ha utilitzat argamassa per ajuntar les pe-
    dres de la paret ...
... la resta d'aquesta edificació s'ajusta al prototip de les barraques de pedra que es poden trobar a Torrelles de Llobregat ...
 
 
... però en general totes les barraques de pedra que he pogut veure per les vinyews de Torrelles de Llobregat, s'ajusten a la descrip-
    ció que d'elles he fet en aquest reportatge ,,,,
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL