ESGLÉSIA DE SANT QUIRZE DE PEDRET
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... aquí teniu les fotografies que vaig fer en la meva visita del dissabte passat a l'Església de Sant Quirze de Pedret ...
... aquesta església es troba en el terme de Cercs, Berguedà, tot i que el seu accés es fa des de Berga travessant el riu Llobregat mit-
    jançant un pont medieval molt ben conservat...
 
 
... l'església original era preromànica d'una sola nau del segle IX, amb una porta d'accés per ponent , avui desapareguda...
 
 
... està documentada des del 983...
... quan surt esmentat Pedret com un dels dominis del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, en la seva acta de consagració i dota-  
    ció...
... aquest edifici deuria ésser aixecat a l'època de la conquesta cristiana del país...
... es va ampliar a tres naus a meitat del segle X...
 
 
... l'any 1248 Ferrer de Vilar, capellà i rector de l'església de Sant Quirze de Pedret, per a remei de la seva ànima i dels seus, va do-
    nar al monestir de Sant Pere de la Portella tot l'honor i terres que posseïa a la parròquia de Sant Quirze...
 
 
... l'església de Sant Quirze de Pedret era parroquial al final de l'època medieval doncs, l'any 1312, apareix esmentada amb aquesta
    categoria en vista al deganat de Berga d'aquell any...
 
 
... en el segle XVIII l'església era sufragània de Santa Maria de la Baells, juntament amb Sant Andreu de Cercs...
... atès que són tan pocs els monuments sencers que es conserven a Catalunya, el Servei de Catalogació i Conservació de Monu-
    ments de la Diputació de Barcelona, sota la direcció de l'arquitecte Camil Pallàs, emprengué la tasca de restituir a l'edifici l'aspecte
    que tenia en la seva època primitiva...
 
 
... aquesta església, que feia un segle que havia estat profanada i abandonada, després d'aquests treballs de restauració, fou retorna-
    da al culte el 6 de setembre de 1964...
 
 
... pel que fa referència a l'edifici, la capçalera de l'Església té tres absis, fruit de dues fases constructives ...
... crida l'atenció el desnivell que té l'edifici, respectant l' inclinació natural del terreny, en que la pendent més alta està situada de ca-
    ra al nord, el que genera que en el seu interior, la nau nord tingui el terra molt més alt que el de la nau central i la lateral sud ...
 
 
... aquesta edificació religiosa és un dels millors exemplars preromànics de Catalunya,
 
 
... al sud hi ha un porxo que dona cobertura a la portada romànica original del segle XIII...
... aquesta portalada, molt deteriorada, està formada, tal com es pot apreciar a la fotografia, per arquivoltes llises recolzades en línies
   d'imposta, flanquejades per capitells decorats i sostinguts per un fust estrigilat a l'oest i un altre de salomònic a l'est, tots dos assen-
   tats en bases...
 
 
... els dos capitells que es troben en aquesta portalada, molt deteriorats, són tots d'un tipus de capitell molt senzill, propis del romà- 
    nic del segle XI ...
 
 
 
... els dos arcs de mig punt en degradació, es recolzen en una arquivolta que fa de cornisa...
... que estava decorada en totes les seves cares exteriors, tal com es pot apreciar en aquest fragment que encara es conserva ...
 
 
... a l'interior el seu presbiteri és carrat, i el conjunt de l'obra té planta basilical...
... l'accés de la nau central a les laterals es fa a través d'unes arcades visigòtiques ....
... les embocadures dels tres absis tenen també arcs ultrapassats que, en el cas de les laterals, es recolzen sobre capitells i columnes...
 
 
... les dues naus laterals estan acabades amb absidioles amb planta en arc de ferradura...
... tal com ja he comentat abans, la nau nord està a un nivell superior i la comunicació entre aquesta nau i la central és a través de
    dues obertures també amb arcs ultrapassats...
 
 
... en a mi personalment em van cridar molt l'atenció aquests arcs que li donen a aquesta església una aire típic romànic amb cons-
    truccions mossaràbigues ...
 
 
... de la nau sud només en resta un petit tram contigu a l'absidiola...
... la resta va ser substituït al segle XIII per un campanar de torre que va caure, probablement amb els terratrèmols del segle XV...
 
 
... cal destacar les pintures del seu interior, especialment als absis...
... a l'absis de la nau central es conserven una part de la pintura preromànica amb dos fragments...
 
 
... en el de l'esquerra hi ha una creu de braços radials amb un cercle al mig...
... dins del cercle hi ha un cavaller amb una llança guarnida amb un estendard...
... al cap porta un elm cònic amb nasal...
... al seu costat hi ha una figura i un gos, que també porta una creu sobre el cap...

... damunt el cavall hi ha un ocell, que picoteja un raïm i que en porta un altre a l'esquena...

... el cercle i els braços de la creu tenen com a decoració motius vegetals i geomètrics...

... fora del cercle, al costat esquerre, hi ha un home amb una barba en posició de sostenir sobre el pit un llibre...

... a l'altre costat hi ha la figura d'un home nu amb un genoll a terra, sostenint un bastó i amb una foguera al davant, que podria ser el

    dimoni...

 
 
... a la dreta de la finestra de l'absis, hi ha una figura que representa l'orant, personatge masculí amb barba, túnica i braços estesos,
    dins d'un cercle decorat amb motius de zigzaguejants...
... sobre el cercle hi ha un paó...
... sobre d'aquestes hi havien pintures romàniques del segle XI que varen ser traslladades al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
    el 1937...
... a la nau central hi havia unes pintures amb fragments del que devia ser el martiri de sant Quirze i santa Julita, sants titulars de l'es-
    glésia ...
 
 
... a l'absidiola del sud, trobem una reproducció de les pintures romàniques que varen ser traslladades al MNAC el 1922...
... s'ha fet una simulació del seu estat original amb els vius colors que devien tenir fa 1000 anys...
... representen un màndorla que envolta una imatge entronitzada de la Mare de Déu del Nen...
 
 
... a l'esquerra de la finestra hi ha pintat un dibuix que fa referència a la paràbola de les verges prudents...
... que estan representades darrera la taula del banquet, sota l'inscripció : QUI QUE PRUDENTE "...
... aquestes quatre verges prudents amb les làmpades a la mà amb nimbe i corona, s'asseuen al banquet celestial...
... a la seva dreta hi ha representat l'espòs, Jesucrist, que és representat amb l'Esperit Sant...
 
 
... i a la dreta, les verges nècies, sota l' inscripció: " QUI QUE FATUE " ...
... trobem quatre verges nècies, dretes i portant làmpades d'oli buides ...
 
 
... la part inferior està decorada amb greca i cortinatges...
 
 
... a la volta de l'arcada hi ha dibuixat un home escrivint ...
... es tracta de l'evangelista Sant Marc ...
 
 
... a l'absidiola nord hi ha una reproducció de les pintures romàniques de finals del segle XI, que varen ser arrencades al 1922 i que  
    es conserven al MNAC a Barcelona ...
 
 
... dins de l'església, en el racó nord-oest, s'hi conserva la pica baptismal romànica, possiblement en el lloc on hi va ser d'antuvi ...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL